قلوه سنگ جای شن در سواحل قلوه سنگی چسیل

سواحلی که جنس آنها شنی نبوده و از جنس قلوه سنگ می باشند.

چندان در جهان دیده نمی شوند و به همین دلیل ساحل قلوه سنگی چسیل در ناحیه دورست انگلستان که 29 کلیومتر طول دارد.

یکی از نقاط مهم طبیعت گردی در انگلستان به حساب می آید.

پاسخی بگذارید